Home | Contact | Privacy | Algemene Voorwaarden | Affiliates | Handleiding Artikel Tornado | Ledengedeelte
PRIVACY
Bescherming persoonsgegevens

ARTIKELTORNADO.NL neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt
voor toezending van de wekelijkse nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en
zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

ARTIKELTORNADO.NL gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website
steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als
een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en
verspreiding van zijn persoonsgegevens.

ARTIKELTORNADO.NL onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor
onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden
verwerkt.

ARTIKELTORNADO.NL gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ARTIKELTORNADO.NL (bijvoorbeeld bij
abonnementen en proefnummers);
•om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van
loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
•voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen
van onze website);
•ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

ARTIKELTORNADO.NL selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor
privacy. Helaas kan ARTIKELTORNADO.NL met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid
aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor
verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde
kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te versturen via
artikeltornado.nl
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website
steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels.